ΈΡΓΟ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Mission
The Green Business Innovation project aims to identify opportunities in small manufacturing / trade / service application areas and to strengthen business cooperation and technology transfer in the cross-border area of Italy and Greece.
 
Our actions
eligible-area
Actions

In its 2 years life span, Green Business Innovation has the following concrete objectives:

  • Identify and raise green innovation opportunities.
  • Develop and implement green innovation practices.
  • Reduce business risks and address economic crisis challenges, using toolkits to help develop and implement a green innovation action plan.
  • Develop environmental conscience and continually improve the performance of companies.
  • Maximise the efficient use of their resources through the implementation of green innovation best practice.
  • Network with like-minded businesses.
  • Implement training programmes for green economy skilled workers, managers and the unemployed to enhance human resource skills in the proposed sectors.
  • Provide the tools, the support, and the information base to help cross-border businesses thrive in today's competitive green marketplace.
 
Expected results
expected results small

The implementation of the proposed project will have significant results on businesses and human resources of the cross-border area. An efficient complementary partnership has been created with the aim to promote business competitiveness through green innovative entrepreneurship in the eligible region. The proposed project will promote awareness, research and uptake of green innovation. A cross-border Network of associated businesses will be established that will provide a wide range of innovative support activities. The Network will become a point of reference for the implementation of green innovative entrepreneurship actions and of the targeted sustainability of businesses in Greece and Italy. Furthermore, the skills and knowledge of human resources in the eligible area will be developed and enhanced both through targeted consulting activities and through training activities. More specifically, it will enhance managers’, entrepreneurs’ and employees' knowledge on green innovation and will offer support consulting activities to help overcome potential barriers. Also, the project includes actions for interactive participation, exchange and experience of green innovation through the establishment of a partenariat. The immediate effects of the proposed project include awareness-raising and a renewed interest in this category of entrepreneurship. As far as gender issues are concerned, if needed, gender issues will be taken into account during the implementation of the project and especially with regards to the training activities.

Οι έρευνες που παρουσιάζονται έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω εφαρμογών πράσινης οικονομίας και κατάρτισης ανθρώπινων πόρων σε πράσινα επαγγέλματα στη διασυνοριακή περιοχή» το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

Ο στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η διάδοση πληροφοριών, γνώσης και εμπειρίας στις εδαφικές περιοχές των εταίρων του έργου σχετικά με την παρούσα κατάσταση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στις συγκεκριμένες περιοχές και γενικότερα στην Ευρώπη. Τα μέσα για την διάχυση αυτών των πληροφοριών αποτελούν ο Οδηγός για την Καινοτόμο Πράσινη Επιχειρηματικότητα και μία συλλογή επιτυχημένων πρακτικών στον Πράσινο τομέα.

Η διάδοση των παρακάτω ερευνών αποτελεί δράση-κλειδί του έργου διότι προσδιορίζει την έναρξη της μετέπειτα εξέλιξης στον τομέα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. Στην πραγματικότητα συνδράμει στην ταυτοποίηση του εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και στην αναγνώριση των προβλημάτων, αναγκών, προκλήσεων και ευκαιριών στις επιλέξιμες περιοχές.

Analysis of the Greek side

Analysis of the Italian and the Greek state of the Art

Green Economy and Innovation in Europe

Green Guide

 

 

Κύλιση στην Αρχή